ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

El Ple

Competències i delegacions del Ple

Competències

El Ple està format per tots el regidors i les regidores que han estat elegits i està presidit per l'alcalde. Les competències que té es poden agrupar de la següent forma:

· Competències de caràcter normatiu: aprovar els diversos tipus d'acord de caràcter normatiu (ordenances, reglaments, plans urbanístics, pressupost, plantilla, forma de gestió dels serveis).

· Competències de control i fiscalització dels altres òrgans municipals, inclòs l'alcaldia

· Competències per adoptar acords que afecten l'estructura bàsica del municipi o els seus compromisos estratègics amb d'altres institucions: alteració del terme municipal, canvi del nom o dels símbols municipals, participació en consorcis, mancomunitats o d'altres tipus d'associacions.

· Competències per prendre decisions que tenen un especial transcendència per al patrimoni o per als recursos municipals: alterar la qualificació dels béns, vendre el patrimoni o formalitzar operacions de crèdit , contractar o comprar béns si el seu valor excedeix del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.

Normativa: Article 22 Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. Article 52, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Delegacions

El Ple pot delegar algunes de les seves competències i atribucions (normalment aquelles de transcendència més limitada) o bé en l'alcalde o bé en la Junta de Govern Local. Únicament aquests dos òrgans poden ser destinataris de delegacions del ple. A més la llei exigeix expressament que les delegacions del Ple a la Junta de Govern Local hagin de ser adoptades per majoria absoluta dels regidors.

Normativa: Article 22, Llei7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. Article 52, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.