ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Participació ciutadana

Òrgans de participació
Presentació

El Reglament de participació ciutadana en el Capítol III, articles 30 al 42, fa referència als òrgans de participació. Tots els òrgans de participació tenen un caràcter consultiu, d'informe, de formulació de propostes i suggeriments i, tal com estableix la legislació bàsica estatal en matèria de règim local, no es poden menystenir o limitar de cap manera les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei.

La creació d'aquests òrgans l'haurà d'acordar el Ple municipal amb el quòrum de majoria absoluta.