ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Participació ciutadana

Presentació

"Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis".
Article 29 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

"Els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia."
Article 43 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Per la proximitat a la ciutadania i el coneixement de la realitat social del territori, els ajuntaments són el millor escenari per impulsar i fer efectiva la participació ciutadana, atès que s'hi pot establir una relació més propera entre els ciutadans i ciutadanes, això com entre aquests i els poders públics.

La implicació de la ciutadania en la vida col·lectiva no s'ha de limitar a l'elecció cada quatre anys dels seus representants a l'Ajuntament, sinó que cal avançar cap a una democràcia participativa que accepti i reconegui un major protagonisme dels ciutadans en la construcció col·lectiva de la ciutat i en les decisions que l'afecten.

El Reglament municipal de participació ciutadana és un compromís de l'Ajuntament davant els ciutadans i ciutadanes per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals.

L'Ajuntament de Tortosa s'ha dotat d'un Reglament de participació ciutadana amb l'objectiu de fomentar la participació de la ciutadania en els assumptes públics de la ciutat, vetllar pels seus drets en la intervenció d'aquests afers, desenvolupar mecanismes de participació, fomentar la cultura participativa dins l'Ajuntament i reforçar el teixit associatiu del municipi com a eines de participació i organització ciutadana.

El següent gràfic és una síntesi dels seus apartats més rellevants: