Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Tortosa

Participació ciutadana

Presentació

"Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis".

"Els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia."

Per la proximitat a la ciutadania i el coneixement de la realitat social del territori, els ajuntaments són el millor escenari per impulsar i fer efectiva la participació ciutadana, atès que s'hi pot establir una relació més propera entre els ciutadans i ciutadanes, això com entre aquests i els poders públics.