ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Participació ciutadana

Pressupostos Participatius - 2023

Preguntes Freqüents

Per què fem els Pressupostos Participatius 2023?
Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels recursos municipals per a inversions del pressupost establint així un canal efectiu de democràcia participativa.

Com puc obtenir més informació?
Al web de l’Ajuntament de Tortosa (www.tortosa.cat).
Al telèfon 977 585 869.
Per correu electrònic sac.tortosa@tortosa.cat.
Presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC), en horari de dilluns a divendres de 9h a 14h, i dijous de 16.30h a 18.30h.

Com puc participar?
Podeu participar de les següents formes:
- informant-vos a la sessió de presentació.
- presentant el formulari de les propostes.
- participant en la votació.
- assistint a la sessió de tancament, on es retrà compte del resultat.

Qui pot fer propostes?
Podran fer propostes totes aquelles persones residents i/o empadronades al municipi de Tortosa.

Quantes propostes puc fer?
Cada persona podrà presentar un únic formulari amb un màxim de 3 propostes.

Criteris que han de complir les propostes.
 1. Que facin referència als nuclis de Tortosa, els Reguers i Vinallop. S’exceptuen els àmbits territorials de les EMD, ateses les competències de les quals disposen..
 2. Que siguin legals.
 3. Que facin referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament.
 4. Que no tinguin un cost superior a:
  - Tortosa ciutat: 210.000€.
  - Els Reguers: 20.000€.
  - Vinallop: 20.000€.
 5. Que siguin concretes i avaluables econòmicament.
 6. Que tinguin la consideració d'inversions.
 7. Que siguin viables tècnicament, és a dir, que no existeixin impediments tècnics ni comportin tràmits amb altres administracions amb procediments complexos que puguin comprometre la seva realització dintre de l’exercici pressupostari corresponent; que no contravinguin la normativa ni els criteris d’ordenació i usos de l’espai i equipaments públics, que no comportin dificultats a l’hora de realitzar esdeveniments públics ni comprometin la seva seguretat i que no resultin antieconòmics, en base a les valoracions del personal tècnic municipal.
 8. Que siguin sostenibles en el temps, és a dir, que no suposin la contractació de personal i que el seu manteniment futur no comporti despesa o aquesta no sigui substancial i pugui ser assumida.
 9. Que no plantegin accions d’exclusió social.
 10. Que siguin d’interès general.
 11. Que les propostes incorporin la seva localització de forma clara i el mes acurada possible.
 12. Que vagin acompanyades de les dades identificatives de la persona que les realitza (nom i cognoms, i forma de contacte que pot ser telèfon i/o correu electrònic), per tal de poder aclarir possibles dubtes.

Com i on presento les propostes?

- Accedint al formulari online.


Quan puc presentar les propostes?
El termini durant el qual es poden presentar les propostes és del 13 al 26 de febrer, ambdós inclosos.

Què és la valoració tècnica i qui la fa?
Els serveis tècnics municipals realitzaran la valoració en base als criteris, la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes auxí com, el compliment dels criteris establerts a la guia.
Una vegada valorades es divulgaran a través dels mitjans disponibles a nivell municipal, per tal que la ciutadania en tingui coneixement i pugui votar-les posteriorment.

Quines propostes es podran votar?
Totes les que s'hagin formulat i compleixin els criteris establerts.

Qui pot votar?
Podran fer-ho totes aquelles persones que a data 31 de desembre de 2022 tinguin 16 anys o més i constin, en aquella data, empadronades al municipi de Tortosa.

Quantes propostes puc escollir?
Cada persona només podrà votar un cop.
Es podrà escollir fins un màxim de tres propostes.

Com puc votar?
Es pot votar de les formes següents:
- de forma telemàtica.
- de forma presencial.

Votació telemàtica - Quan i on es pot votar?
- del 21 d'abril a l'11 de maig.
- a participa.tortosa.cat

Votació telemàtica - Com acreditar la identitat?
Per acreditar la identitat es pot fer de les formes següents:
- amb certificat electrònic.
- amb idCat mòbil.
- amb Clave PIN.
- amb DNIe.

Si no es disposa de certificat electrònic i no sou usuari d’algun dels sistemes esmentats també es pot votar telemàticament mitjançant inscripció (es requereix disposar d’un compte de correu electrònic personal).


Votació presencial - Quan i on es pot votar?
Les dates de votació són:
- del 28 d'abril a l'1 de maig en el marc de la Fira ExpoEbre, en un estand habilitat per a l’ocasió
- del 2 al 11 de maig, a les oficines d'atenció a la ciutadania

Quan es coneixeran els resultats de la votació?
A partir del 29 de maig.
Els resultats de la votació es donaran a conèixer pels canals habituals d'informació.

Quan s’executaran les propostes guanyadores?
Les propostes guanyadores d’aquesta edició dels pressupostos participatius s’incorporaran i executaran en el marc del pressupost per a l’exercici 2023.