ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Altres òrgans municipals

Junta de coordinació de l’acció de govern municipal amb els pobles del municipi

En l’exercici de la seva potestat d’autoorganització i amb el fi de dotar a la seva administració municipal d’un òrgan de coordinació que aglutini a tots els ens locals territorials i pobles de Tortosa es crea la Junta de Coordinació de l’Acció de Govern municipal amb els pobles del municipi.

Aquest és un òrgan local, col.legiat, deliberant i de coordinació de l’acció de govern dels ens territorials del municipi de Tortosa i els seus pobles.

Funcions:

Coordinar l’acció de govern de les diferents administracions territorials del municipi de Tortosa Estudiar i dictaminar qualsevol assumpte de competència municipal que per la Presidència sigui sotmesa a coneixement de la Junta. Canalitzar les demandes dels veïns dirigides a satisfer necessitats generals de la ciutadania. Establir mecanisme de seguiments dels projectes i activitats d’interès general portades a cap en cadascun dels pobles de Tortosa. Conèixer de l’avantprojecte de pressupost de cadascun dels ens territorials representats en la Junta, així com el que elaborin, en el seu cas, els Consells Assessors dels Reguers i de Vinallop en la programació i planificació de les diferents àrees de competència municipal. Formular propostes de projectes d’obres, serveis i activitats per dur a terme pels pobles de Tortosa amb qualsevol de les administracions municipals de Tortosa. Evitar conflictes competencials entre els ens territorials del municipi, dictaminant, previs els informes pertinents, la resolució dels mateixos que seran elevats al Ple de la Corporació.

Decret 1783/2019 sobre la revocació i designació de regidors/es de pobles del municipi

  • Alcaldessa (Presidenta) - Sra. MERITXELL ROIGÉ i PEDROLA
  • Regidor (Vicepresident 1r) - Sr. Domingo Tomàs i Audí
  • Tinent d'Alcalde (Vicepresidenta 2a) - Sra. Cinta Espuny i Vidal
  • Vocal (President de l’EMD de Jesús) - Sr. Victor Ferrando Sabaté
  • Vocal (President de l’EMD de Campredó) - Sr. Damià Grau i Arasa
  • Vocal (President de l’EMD de Bítem) - Sra. Lourdes Domènech i Mauri
  • Vocal (Representant personal de l'alcaldessa al poble dels Reguers) - Sra. Anna Rehues i Grau
  • Vocal (Representant personal de l'alcaldessa al poble de Vinallop) - Sr. José Antonio Estíbalez Panisello