ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Altres òrgans municipals

Presentació

La llei reconeix als ens locals la potestat d’autoorganització. És a dir, la facultat de configurar l’estructura i l’organització complementària més adient per al seu funcionament.

L’autoorganització dels ajuntaments ha d’acomplir els principis, de conformitat amb la llei, d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.

La potestat d’autoorganització està lligada a la potestat reglamentària, la qual és una atribució del ple, amb caràcter exclusiu i no delegable.

El Reglament orgànic municipal (ROM) és el que estableix la regulació de l’organització municipal.

Normativa: Articles 4, 19 i 20 de la Llei 7/1987, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.