ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

El Ple

Retribucions dels càrrecs electes i personal eventual

Els càrrecs electes tenen dret a rebre la retribució que acordi el Ple quan exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial. També tenen dret a percebre assistències per concórrer a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació. Tant les quantitats i condicions com les despeses ocasionades en l'exercici del seu càrrec les acorda el Ple.

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió extraordinària del dia 15 de juny de 2019, va adoptar el següent acord:

Acord del Ple per al Règim de dedicació i indemnitzacions per assistències a sessions als membres de la Corporació.

Exercicis

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003