ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

El Ple

Comissions informatives

Les comissions informatives estan integrades per representants de tots els grups polítics, reflecteixen la mateixa composició política que té el ple. L'alcalde és el president nat de totes les comissions informatives. Aquesta presidència es pot delegar en qualsevol membre a proposta de la mateixa comissió.

El paper d'aquestes comissions és estudiar i dictaminar els assumptes que s'han de sotmetre al ple (o a la junta de govern local, en els casos que aquesta actua per delegació del ple). Qualsevol qüestió que el ple hagi de tractar, abans ha d'haver estat examinada i dictaminada per una comissió informativa.

La utilitat d'aquestes comissions és doble. D'una banda, serveixen per facilitar la feina del ple, fent possible la negociació i l'acord en aquells punts susceptibles de transició entre els grups, de manera que el debat del plenari es pugui centrar on hi ha discrepància. De l'altra, juguen també un paper essencial per facilitar als regidors o grups de l'oposició el coneixement dels assumptes que són competència del ple amb una antelació suficient a la celebració d'aquest.

Les comissions informatives de l'Ajuntament de Tortosa actualment estan composades pel següent nombre de regidors i regidores:

Representant a Nº Regidors
Junts-CM 3
MT-PSC-CP 2
ERC-AM 1
CUP-AMUNT 1

Acords adoptats sobre les comissions informatives

Comissions informatives vigents

Normativa: Article 22 Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. Article 52, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.