ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Organització municipal

Participació amb altres ens

El desenvolupament d'un sistema de relacions entre les diverses instàncies administratives i de govern és essencial tant per assegurar la coordinació entre elles i el respecte la posició institucional i a les competències de cadascuna com per establir els procediments o acords de cooperació que han de fer possible un funcionament més eficient del conjunt de les entitats públiques i, en conseqüència, un millor servei a la ciutadania.

La coordinació interadministrativa és regulada pels articles 55 i següents de la LRBRL i 144 i següents del TRLMRLC.

Els convenis, juntament amb els consorcis, són el principals instruments de cooperació dels municipis amb les altres administracions públiques.

Actualment l'Ajuntament de Tortosa té representació, entre d'altres, en els següents ens: