ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Junta de Govern Local

Presentació

La Junta de Govern Local s'ha de constituir necessàriament en els municipis amb una població de dret de més de 5.000 habitants, i en els municipis capitals de comarca amb independència del nombre d'habitants.

Té com a finalitat col·laborar amb l'alcalde o l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l'alcalde i el ple hi deleguin.

Està integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests. Els nomena i destitueix l'alcalde, qui en dona compte al Ple.

L'alcalde pot demanar l'assistència a altres membres de la Corporació que no pertanyen a la Junta de Govern Local o del personal al servei de l'entitat local per tal que informin en el relatiu a l'àmbit de les seves activitats.

Normativa: Article 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. Articles 48.1 b), 54 i 57 Decret legislatiu 2/2003. de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Articles 54 i 55, del 52, 53, 112 i 113, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.