ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Gestió tributària

Normativa
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
  • RDL 2/2004, de 5 de març, d'hisendes locals.
  • RDL 1/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refòs de la Llei del Cadastre immobiliari.
  • Ordenances fiscals de l'Ajuntmanet de Tortosa.