ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Grups polítics

Presentació

Els membres de les corporacions locals formen part de grups polítics. La constitució d’aquests grups es fa mitjançant sol·licitud per escrit, subscrita per tots els i les integrants del grup i dirigida al president o a la presidenta de la Corporació.

Actualment la constitució dels grups polítics es gairebé automàtica, tot i que la llei estableix com a obligatòria la seva creació només per als municipis de més de 20.000 habitants.

Els regidors i les regidores que abandonin, durant el mandat, el grup al qual estaven adscrits, no podran integrar-se en cap altre grup i quedaran en situació de no adscrits.

D'altra banda, per al seu funcionament, els grups polítics municipals tenen fixada una dotació xifrada en:

Assignació fixa per grup: 226€/mensuals

Assignació per regidor: 114€/mensuals

Acord del Ple a la sessió extraordinària del 15 de juny de 2019

Normativa: Article 73.3, Llei7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. Article 50 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Els articles del 23 al 29 del Reial decret 2568/1986, del 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.