Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

ARXIU CENTRAL ADMINISTRATIU

Presentació

L'Arxiu Central de l'Ajuntament de Tortosa té una funció preferentment administrativa, definida i prevista en el Reglament aprovat pel Ple de l'Ajuntament i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 166, de dijous, 18 de juliol de 2013. Així doncs, contribueix internament a la millora de l'eficàcia i l'eficiència de l'Ajuntament a través d'unes actuacions que normalment no tenen visibilitat per part de la ciutadania, ja que la documentació que gestiona és la considerada de vida activa o semiactiva i per tant consultable només per part de les persones directament interessades des d'un punt de vista administratiu.

El ric patrimoni documental històric de l'Ajuntament és custodiat i gestionat per l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, on l'Ajuntament té dipositada documentació que va del 1149 fins al segle actual, documentació generada o recollida per l'Ajuntament, i fins i tot col.leccionada o adquirida, que comprèn tota mena de formats (pergamins, llibres, volums, lligalls, plànols, gravats, fotografies, revistes, etc.) i que és accessible per a tothom als Reials Col.legis, al carrer de Sant Domènec.

Això no obstant, l'Arxiu Central disposa d'un punt de consulta de documentació per a aquelles persones que puguin ser considerades interessades d'un expedient administratiu, i per a la consulta oberta a la ciutadania d'aquells documents que, malgrat tenir un caràcter històric, han romàs a l'Ajuntament per la seva utilitat encara vigent per a certs tràmits administratius.