ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

ARXIU CENTRAL ADMINISTRATIU

Presentació

L'Arxiu Central de l'Ajuntament de Tortosa té una funció preferentment administrativa, definida i prevista en el Reglament aprovat pel Ple de l'Ajuntament i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 166, de dijous, 18 de juliol de 2013. Així doncs, contribueix internament a la millora de l'eficàcia i l'eficiència de l'Ajuntament a través d'unes actuacions que normalment no tenen visibilitat per part de la ciutadania, ja que la documentació que gestiona és la considerada de vida activa o semiactiva i per tant consultable només per part de les persones directament interessades des d'un punt de vista administratiu.

El ric patrimoni documental històric de l'Ajuntament és custodiat i gestionat per l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, on l'Ajuntament té dipositada documentació que va del 1149 fins al segle actual, documentació generada o recollida per l'Ajuntament, i fins i tot col.leccionada o adquirida, que comprèn tota mena de formats (pergamins, llibres, volums, lligalls, plànols, gravats, fotografies, revistes, etc.) i que és accessible per a tothom als Reials Col.legis, al carrer de Sant Domènec.

Això no obstant, l'Arxiu Central disposa d'un punt de consulta de documentació per a aquelles persones que puguin ser considerades interessades d'un expedient administratiu, i per a la consulta oberta a la ciutadania d'aquells documents que, malgrat tenir un caràcter històric, han romàs a l'Ajuntament per la seva utilitat encara vigent per a certs tràmits administratius.