ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

PinCAt - Pla integral del Casc Antic de Tortosa

Objectius i camps d'actuació del PinCAt

El PinCAt com a projecte d’intervenció integral, i segons el que estableix la Llei de barris, preveu diferents actuacions que s’inclouen i organitzen en els vuit camps d’actuació següents:

 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
 2. Rehabilitació i equip. dels elements col·lectius dels edificis
 3. Adequació de locals per a l'ús com a equipaments
 4. Incorporació de les TIC en els edificis
 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà
 7. Programes de millora social, urbanística i econòmica
 8. Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

1.- Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

Els objectius de les obres i actuacions incloses en aquest camp són:
 • La millora de la qualitat urbana dels espais de trobada i convivència i de la mobilitat dels diferents col·lectius, posant èmfasi en aquells que més ús en fan: gent gran, dones, joves i infants.
 • La millora de l'habitabilitat del barri, per tal de facilitat la reimplantació de l'habitatge, amb la millora dels serveis i de les infraestructures.
 • La dinamització i foment de l'activitat comercial i la millora de les condicions d'integració i de cohesió social, amb la urbanització de places i la creació d'espais verds com a llocs d'intercanvi i socialització, la millora de la connexió entre espais i una millora de la il·luminació per tal d'augmentar la sensació de seguretat.
Les actuacions comprenen la renovació total de la urbanització dels carrers afectats el que implica segons els diferents casos:
 • La renovació i millora de les xarxes: d'abastament d'aigua, de sanejament i de subministrament elèctric.
 • El soterrament de les línies elèctriques aèries.
 • La implantació de xarxa d’hidrants del servei d’extinció d’incendis, i de gas.
 • La renovació de l'enllumenat públic.
 • La pavimentació i la renovació del mobiliari urbà.
 • La col·locació d'arbrat i l'enjardinament.

2.- Rehabilitació i equipaments dels elements col·lectius dels edificis

Consisteixen en programes d'ajuts econòmics amb l'objectiu primer de fomentar la millora de les condicions i l'aspecte dels habitatges, que es concreten en ajuts per a la millora i renovació de:
 • Cobertes i façanes, per assegurar l'estanqueïtat i l'aïllament dels edificis, i millorar l'aspecte i la qualitat de l'espai urbà.
 • Millora de les instal·lacions comunes dels edificis, amb l'objectiu de modernitzar i centralitzar les instal·lacions, renovar les escomeses que calgui i millorar l'aspecte i neteja dels espais comuns.
 • La implantació de xarxa d’hidrants del servei d’extinció d’incendis, i de gas.

3.- Adequació de locals per a l'ús com a equipaments

L'objectiu és disposar d'espais de referència destinats a atendre les diverses necessitats: socials (de relació i d'intercanvi entre els ciutadans), culturals, de formació i d'atenció i d'assistència a les persones.

Per tal de dur a terme aquest objectiu s'emprendran accions de:
 • Millora dels equipaments existents, amb la rehabilitació d'aquests, la modernització de les instal·lacions i la incorporació de les noves tecnologies de la informació i comunicació.
 • Rehabilitació d'edificis, ara en desús, per a la seva utilització com a equipaments d'ús públic.
 • Construcció de nous edificis d'equipaments.

4.- Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis

Els objectius són:
 • Incentivar l'ús de les Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (NITC’s) a través de la millora i condicionament dels edificis per tal d'afavorir i fer efectiva la implantació d'aquestes tecnologies.
 • Generar un entorn de treball en xarxa entre aquests edificis d'ús públic per tal de millorar la qualitat dels serveis municipals.

Això es tradueix en actuacions de:
 • Realització d'obres en diversos edificis d'ús públic i equipaments per permetre la instal·lació de cablejat.
 • Instal·lació de sistemes de comunicació inalàmbrics.
 • Gestió d'un programa d'ajuts als quals es poden acollir els propietaris d'edificis del nucli antic per a la instal·lació de les NTIC's en les vivendes i edificis

5.- Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

Els objectius són:
 • Aconseguir una major eficiència energètica i estalvi en el consum d’aigua i electricitat en el funcionament ordinari dels edificis i espais públics així com en les vivendes i espais privats.
 • Potenciar la implicació de la ciutadania en la gestió dels residus i en el seu reciclatge.
 • La reducció de l'impacte ambiental associat.

6.- Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà

Els objectius fixats en aquest camp han estat:
 • Augmentar les mesures de seguretat en els espais públics i concretament en els recorreguts i espais més freqüentment usats per dones i nens, amb mesures com: l'ampliació de voreres, la incorporació de senyals de trànsit i protectors, de senyals lumíniques amb energia solar, i de barreres de reducció de velocitat.
 • La creació d'espais de referència i de trobada per a les dones del barri.
 • Desenvolupament d'un programa de formació i capacitació per a dones, que es concreta en l'Espai Dona.
 • Facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral amb la creació de serveis de suport a la infància i a la gent gran.

7.- Programes de millora social, urbanística i econòmica

Aquest camp recull diversos programes que tenen com a objectiu la dinamització del nucli antic en diverses vessants:
 • Mobilitat i transport.
 • Millora de la qualitat de vida de:
  • la gent gran, amb l'elaboració d'estudis i la creació d'un observatori de la gent gran i programes d'integració, formació i lleure (formació en NTIC's).
  • joves i infants, implicant-los en la vida i les activitats del barri i amb el foment de la pràctica de l'esport i altres activitats de lleure.
 • Programes d'acollida a persones nouvingudes i d'implicació i participació en les activitats del nucli antic.
 • Programes de divulgació i difusió del patrimoni amb l'elaboració d'una guia sobre el patrimoni del nucli antic, la senyalització de rutes i itineraris de visita, l'elaboració d'opuscles sobre els edificis de major interès i valor patrimonial i la il·luminació dels edificis catalogats.
 • Programes de dinamització del comerç i millora de la imatge que promoguin la renovació del comerç existent i fomenti la instal·lació de nous comerços i empreses, amb mesures com: la concessió d'ajuts, la implantació de serveis d'assessorament comercial sobre estratègies de mercat i promoció i l'elaboració d'una guia.

8.- Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

Per tal d'assolir l'objectiu de supressió de les barreres arquitectòniques i millorar les condicions d'accessibilitat s'han previst actuacions de:
 • Millora d'accessibilitat dels vianants per a la qual cosa s'ha prioritzat la millora dels accessos a l'Hospital Verga de la Cinta i als barris de Santa Clara i el Garrofer.
 • Millora de la circulació de vianants a la zona de l’eixample del Rastre, amb especial atenció a les necessitats de col·lectius amb majors dificultats: gent gran i persones amb discapacitats. Per la qual cosa es preveu la construcció de guals, rampes, i col·locació d’escocells.
La construcció de rampes en edificis públics per tal de facilitar-ne l'accés als col·lectius esmentats.