ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

PinCAt - Pla integral del Casc Antic de Tortosa

Introducció

A l'empar de la Llei de barris, promoguda l'any 2004 pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la millora de barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial, naix el PinCAt. Tortosa emprèn l'any 2005 aquest projecte per tal de millorar i rehabilitar de manera integral el centre històric de la ciutat.

Les accions i les obres del PinCAT afecten i es desenvolupen en un àrea urbana que precisa d'una especial atenció i que en el projecte es determina com la compresa pels barris del Garrofer, el Rastre i Santa Clara i les zones del Castell i el voltant de la Catedral.

Com a projecte d'intervenció integral les accions i programes que el conformen estan destinats a la comunitat sencera que resideix en aquesta àrea d'influència determinada. Així mateix el caràcter integral també fa que aquestes accions vagin adreçades tant a la rehabilitació física de l'espai urbà com a la sostenibilitat ambiental, el benestar social, la dinamització econòmica...

L'objectiu darrer de tot projecte integral és aconseguir un espai dotat d'equipaments públics que esdevinguin centres de desenvolupament social i personal, generadors de teixit social i cultural, i afavoridors de la cohesió i la identitat social i cultural.