ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

El Ple

Presentació

El Ple és el màxim òrgan de representació política local, i està dotat amb un reglament i unes atribucions pròpies.

El Ple està format per tots el regidors i les regidores que han estat elegits i està presidit per l'alcalde/ssa.

Atesa la composició plural del Ple, i per tal de facilitar el seu funcionament i l'adopció d'acords disposa d'una important regulació i normativa de funcionament, que ha de garantir que els i les membres disposin amb suficient antelació de l'ordre del dia i la documentació per a la participació i per poder preparar la presentació d'iniciatives i exercir el vot.

La llei estableix la periodicitat mínima que han de tenir les sessions ordinàries. A més cada ajuntament pot establir una periodicitat major de les sessions. Les sessions s'han de desenvolupar en l'edifici de l'Ajuntament, són presidides per l'alcalde i només es consideren vàlides si hi ha l'assistència mínima de la tercera part dels seus membres.

Règim de sessions: El Ple de l'Ajuntament de Tortosa es reuneix amb caràcter ordinari el primer dilluns hàbil de cada mes, excepte el mes d'agost, a les 18.00 hores, al Saló de Sessions d'aquest Ajuntament.

Normativa: Article 46.2 de la Llei 7 /1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.