ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Perfil de contractant

Presentació

El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual de l'Ajuntament de Tortosa amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació.

En el perfil de contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions de l'Ajuntament de Tortosa.

Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran en el perfil de contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

Mesa de contractació

La mesa de contractació, com a òrgan d'assistència tècnica especialitzada exerceix les següents funcions: la qualificació de la documentació acreditativa del cumpliment dels requisits previs, la valoració de les propostes, la proposta de contractació, entre altres.

La mesa estarà constituïda per un/a president/a, els vocals que es determinen reglamentàriament i el/la secretari/a.

Els membres de la mesa seran nombrats per l'òrgan de contractació.

En el cas de l'Ajuntament de Tortosa no hi ha constituïda una mesa única per a totes les licitacions sinó que, com preveu la normativa, l'òrgan de contractació la defineix en cadascuna de les licitacions i així figura en els plecs administratius publicats al Perfil de Contractant. En tot cas la composició habitual de les meses és:

  • President/a
  • Vocals: secretari/a de l'Ajuntament, Interventor/a de l'Ajuntament i el director/a de l'Àrea corresponent.
  • Secretari/a: un/a funcionari/a de l'Ajuntament.