ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Organització municipal - Entitats Municipals Descentralitzades

Organització municipal - Entitats Municipals Descentralitzades

L'entitat municipal descentralitzada és un ens local d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes.

Regulen les entitats municipals descentralitzades els articles 79 a 83 del TRLMRLC, Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Segons l'article 82 del TRLMRLC, les entitats municipals descentralitzades tenen les competències següents: vigilància dels béns públics, conservació i administració del patrimoni i dels béns comunals, enllumenat públic i neteja viària, execució d'obres i serveis de la competència municipal d'interès exclusiu per a l'entitat, ordenació del trànsit, parcs i jardins, patrimoni artístic i activitats culturals i esportives.

La creació d'entitats municipals descentralitzades ha de ser acordada per decret de la Generalitat, després de seguir el procediment establert per la legislació de règim local, en el qual són essencials la consulta a la població afectada i a l'ajuntament del municipi on està integrada l'entitat.

Les entitats municipals descentralitzades basen la seva organització en un òrgan unipersonal executiu d'elecció directa per part del veïnatge (president o presidenta de l'entitat) i en un òrgan col·legiat de control (junta de veïns), els membres dels quals son designats pels partits polítics o coalicions o agrupacions electorals, en funció dels resultats obtinguts a les eleccions municipals dins de l'àmbit de l'entitat.

Al municipi de Tortosa hi ha constituides tres entitats municipals descentralitzades.

Per coordinar l'actuació i la prestació de serveis, les relacions entre l'Ajuntament de Tortosa i cadascuna de les EMD es regulen mitjançant un conveni de col.laboració.