ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Ajuntament de Tortosa

Número d'Expedient:
2023-RRH-C0502-000004

Descripció Curta:
3r Procés selecció borsa treball Tècnic/a de Recursos Humans, règim funcionarial interí, subgrup A2, 2023.

Objecte:
L’objecte d’aquesta convocatòria és el tercer procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica mitjana, en la categoria de Tècnic/a de Recursos Humans, subgrup de classificació professional A2, a l’Ajuntament de Tortosa.

Denominació:
Tècnic/a de Recursos Humans

Règim jurídic:
Funcionarial

Caràcter:
Interí

Escala:
Administració Especial

Subescala:
Tècnica

Classe:
Tècnica mitjana

Grup:
A2

Sistema selectiu:
Concurs oposició lliure

Requisits:
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Data inici presentació de sol·licituds:
24/07/2023

Data fi presentació de sol·licituds:
21/08/2023

Drets examen:
26,20

Estat:
Borsa no vigent