ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Evolució principals indicadors: Romanent tresoreria per despeses generals


El romanent de tresoreria s'obté com a suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament i agregant les partides pendents d'aplicació. Té un significat molt intuïtiu: ens informa de la capacitat de l'Administració de fer front a les seves obligacions a curt termini. Si és positiu implica que els recursos dels que pot disposar a curt termini (Tresoreria + Deutors per Drets Reconeguts) superen l'import dels deutes a satisfer en el curt termini (Creditors per Obligacions Reconegudes). Si resulta negatiu, l'entitat s'enfronta a una crisi de liquiditat perquè els seus recursos de curt termini no cobreixen les obligacions en les que ha incorregut.