ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Evolució principals indicadors: Ingressos corrents, Despeses corrents, Estalvi brut, Estalvi net


L'estalvi brut es calcula per la diferència entre ingressos corrents i despeses corrents. L'estalvi net s'obté deduint de l'estalvi brut les amortitzacions efectuades dels préstecs en l'any de referència.