ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Evolució principals indicadors: Endeutament


Inclou l'import de les operacions de crèdit pendent d'amortitzar a 31 de desembre de cada exercici, tant a curt com a llarg termini, incloent les operacions de crèdit avalades.