ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Ensenyament

Pla Educatiu d'entorn 6.16

Activitats previstes

Millora de l'èxit escolar:
 • Reforç escolar: tallers d'estudi assistit per potenciar l'autonomia de l'alumnat i que complementin la seva formació després de la jornada escolar, fomentant l'educació intercultural i la cohesió social.
 • Suport a l'escolarització: facilitar els espais i recursos necessaris per a aconseguir una escolarització plena i satisfactòria de tot l'alumnat.
 • Tècniques d'estudi: facilitar eines que capaciti l'alumnat amb majors dificultats d'aprenentatge a seguir el ritme de la resta de companys/es. Classes dirigides
 • TIC: Reforç escolar mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Llengües (català, anglès...): Establir un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística. Millorar l'ús del català i de les llengües estrangeres( especialment l'anglès) com a elements de cohesió i integració i de competències per al futur acadèmic i social.
 • Comissió de treball / Coordinació de les activitats per millorar l'èxit escolar: Potenciar el treball conjunt, en xarxa. Establir mecanismes de seguiment, control i millora continua de les actuacions relacionades amb la millora de l'èxit escolar . Establir decisions consensuades.

Igualtat d’oportunitats/activitats extraescolars:
 • Activitats extraescolars esportives: Oferir recursos que possibilitin la participació de l'alumnat que no sol participar en les activitats esportives. Oferir estratègies per possibilitar la pertinença a una organització esportiva i gaudir d'aquest tipus d'oferta educativa en tant que fomenta i enforteix el sentit de pertinença, el compromís cívic, la convivència i la integració social.
 • Activitats extraescolars artístico culturals: Oferir recursos que possibilitin la participació de l'alumnat que no sol participar en les activitats artístiques i culturals. Oferir estratègies per possibilitar la pertinença a una organització cultural i gaudir d'aquest tipus d'oferta educativa en tant que fomenta i enforteix el sentit de pertinença, el compromís cívic, la convivència i la integració social.
 • Activitats extraescolars lúdiques: Oferir recursos que possibilitin la participació de l'alumnat que no sol participar en les activitats lúdicoeducatives. Oferir estratègies per possibilitar la pertinença a una organització d'educació en el lleure i gaudir d'aquest tipus d'oferta educativa en tant que fomenta i enforteix el sentit de pertinença, el compromís cívic, la convivència i la integració social.
 • Activitats extraescolars de vacances. Nadal - estiu: Oferta d'activitats que complementin la formació de l'alumnat durant els períodes no escolars i fomentin la interculturalitat i la cohesió social. Oferir recursos que possibilitin la participació de l'alumnat que no sol participar en les activitats lúdicoeducatives. Oferir espais de convivència rics i plurals.
 • Comissió de treball/Coordinació de les activitats sobre aprenentatge extraescolar: Potenciar el treball conjunt, en xarxa. Establir mecanismes de seguiment, control i millora continua de les actuacions relacionades amb el foment de l'aprenentatge més enllà de l'escola. Establir decisions consensuades.

Incrementar la implicació familiar en el procés educatiu:
 • Espai familiar i Espai jove: Facilitar aquella formació que les famílies necessiten per afavorir la plena integració social i una òptima atenció als fills. Facilitar l'èxit escolar i social del col•lectiu jove amb majors dificultats econòmiques, socials, familiars, educatives...
 • Llengua i alfabetització: Espais de convivència i elements per a la formació de les famílies en un marc que afavoreixi l'ús de la llengua catalana, el coneixement de l'entorn, l'educació intercultural, la cohesió social i la integració social.
 • Transició escola - treball: Eines per facilitar l'orientació i l'ajut necessari per a una adequada inserció laboral de l'alumnat, en especial el que pot tenir més dificultats (fracàs escolar, nouvinguts...)
 • Comunitats d'aprenentage: Actuacions de promoció de la participació i vinculació activa de totes les famílies amb l'escola i l'entorn i aquelles actuacions que afavoreixin l'èxit escolar i social dels seus fills/es.
 • Us social d'espais escolars: Actuacions que promoguin la suma i optimització de recursos i instal•lacions presents a la zona.
 • Comissió de treball / Coordinació de les activitats de la implicació familiar: Potenciar el treball conjunt, en xarxa. Establir mecanismes de seguiment, control i millora continua de les actuacions relacionades amb l'increment de la implicació familiar en el procés educatiu. Establir decisions consensuades.