ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Operari/a

Anunci
Bases que han de regir la convocatòria excepcional i el proc's de selecci' per a la cobertura, en règim laboral fix, de QUATRE places de la categoria professional d'Operari/a, amb subgrup de classificaci' professional AP, a l'Ajuntament de Tortosa, mitjan'ant el sistema de concurs, amb torn lliure; a l'empara de la disposici' addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducci' de la temporalitat en l'ocupaci' pública; inclosa a la primera fase de l'oferta d'ocupaci' pública de l'Ajuntament de Tortosa de l'any 2022, corresponent a la taxa addicional per a l'estabilitzaci' d'ocupaci' temporal

Objecte
L?objecte d'aquestes bases 's la regulaci' dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el proc's de selecci' per a la cobertura, en règim laboral fix, de QUATRE places de la categoria professional d'Operari/a, amb subgrup de classificaci' professional AP, a l'Ajuntament de Tortosa, en el marc dels processos d'estabilitzaci' d'ocupaci' temporal emparats en la disposici' addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducci' de la temporalitat en l'ocupaci' pública. Aquestes places que s'n objecte d'estabilitzaci' es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d'acord amb el previst en l'article 61.7 del Text ref's de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. El proc's de selecci' es realitzarà pel sistema de concurs, amb torn lliure. Aquestes QUATRE places formen part de la primera fase de l'oferta d'ocupaci' pública de l'Ajuntament de Tortosa de l'any 2022, corresponent a la taxa addicional per a l'estabilitzaci' d'ocupaci' temporal prevista a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducci' de la temporalitat en l'ocupaci' pública, a l'empara de la seva disposici' addicional sisena, aprovada per la Junta de Govern Local en la sessi' de data 24-05-2022, publicada al Butllet' Oficial de la Prov'ncia de Tarragona de data 26-05-2022, inserci' CVE 2022-04524, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de data 27-05-2022, amb una rectificaci' d'errades materials acordada pel mateix òrgan col'legiat, en data 20-06-2022, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8698 de data 29-06-2022, i al Butllet' Oficial de la Prov'ncia de Tarragona de data 30-06-2022, inserci' CVE 2022-05600, i una segona rectificaci' d'errades materials acordada tamb' pel mateix òrgan col'legiat, en data 21-11-2022, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8801 de data 25-11-2022, i al Butllet' Oficial de la Prov'ncia de Tarragona de data 24-11-2022, inserci' CVE 2022-10301; i que, a efectes pressupostaris, figuren vinculades amb les files amb els números d'ordre 73, 76, 77 I 90 a l'annex de personal laboral del pressupost de l'Ajuntament de Tortosa per a l'any 2022. Al personal laboral que exerceix temporalment la pla'a objecte d'aquesta convocatòria, identificada en l'anterior paràgraf, se li extingirà el seu contracte definitivament en esser contractada la persona aspirant seleccionada en aquest proc's de selecci'.

Denominació
Operari/a

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Fix

Escala

Subescala

Classe

Grup
AP

Número de places convocades
4

Sistema selectiu
Concurs lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria.

Data inici presentació
28/12/2022

Data fi presentació
31/5/2023

Drets examen
20,95

Documentació

Resultats