ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Operari/a

Anunci
Bases que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix, d’UNA plaça de la categoria professional d’Operari/a, amb subgrup de classificació professional AP, a l’Ajuntament de Tortosa, mitjançant el sistema de concurs oposició, amb torn lliure; a l’empara de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública; inclosa a la primera fase de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Tortosa de l’any 2022, corresponent a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal

Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix, d’UNA plaça de la categoria professional d’Operari/a, amb subgrup de classificació professional AP, a l’Ajuntament de Tortosa, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Aquesta plaça que és objecte d’estabilització es convoca, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.7 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició, amb torn lliure. Aquesta plaça forma part de la primera fase de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Tortosa de l’any 2022, corresponent a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal prevista a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, a l’empara del seu article 2, aprovada per la Junta de Govern Local en la sessió de data 24-05-2022, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 26-05-2022, inserció CVE 2022-04524, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de data 27-05-2022, amb una rectificació d’errades materials acordada pel mateix òrgan col•legiat, en data 20-06-2022, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8698 de data 29-06-2022, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 30-06-2022, inserció CVE 2022-05600, i una segona rectificació d’errades materials acordada també pel mateix òrgan col•legiat, en data 21-11-2022, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8801 de data 25-11-2022, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 24-11-2022, inserció CVE 2022-10301; i que, a efectes pressupostaris, figura vinculada amb la fila amb el número d’ordre 94 a l’annex de personal laboral fix del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2022. Al personal laboral que exerceix temporalment la plaça objecte d’aquesta convocatòria, identificada en l’anterior paràgraf, se li extingirà el seu contracte definitivament en esser contractada la persona aspirant seleccionada en aquest procés de selecció. De conformitat amb la base ONZENA d’aquesta convocatòria, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a la normativa aplicable, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per tal de prestar serveis amb caràcter transitori, amb assignació pressupostària, per a l’exercici de funcions pròpies d’aquest personal, d’iguals característiques que les que són objecte d’aquesta convocatòria, es podrà contractar en règim laboral temporal, en els termes d’aquesta base, a les persones aspirants que hagin superat aquest procés de selecció, que formaran una única borsa de reposició, partint com a primera opció de la puntuació més alta, a comptar des de la persona aspirant que ocupa la posició ordinal següent a la seleccionada per a contractar-la personal laboral fix, i continuant en ordre decreixent.

Denominació
Operari/a

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Fix

Escala

Subescala

Classe

Grup
AP

Número de places convocades
1

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria.

Data inici presentació
28/12/2022

Data fi presentació
31/5/2023

Drets examen
20,95

Documentació

Resultats