ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Oficial 2a

Anunci
Bases que han de regir la convocatòria excepcional i el proc's de selecci' per a la cobertura, en règim laboral fix, d'UNA pla'a de la categoria professional d'Oficial 2a, amb subgrup de classificaci' professional C2, a l'Ajuntament de Tortosa, mitjan'ant el sistema de concurs oposici', amb torn lliure; a l'empara de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducci' de la temporalitat en l'ocupaci' pública; inclosa a la primera fase de l'oferta d'ocupaci' pública de l'Ajuntament de Tortosa de l'any 2022, corresponent a la taxa addicional per a l'estabilitzaci' d'ocupaci' temporal

Objecte
L?objecte d'aquestes bases 's la regulaci' dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el proc's de selecci' per a la cobertura, en règim laboral fix, d'UNA pla'a de la categoria professional d'Oficial 2a, amb subgrup de classificaci' professional C2, a l'Ajuntament de Tortosa, en el marc dels processos d'estabilitzaci' d'ocupaci' temporal emparats en l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducci' de la temporalitat en l'ocupaci' pública. Aquesta pla'a que 's objecte d'estabilitzaci' es convoca, amb el referit caràcter excepcional, i d'acord amb el previst en l'article 61.7 del Text ref's de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. El proc's de selecci' es realitzarà pel sistema de concurs oposici', amb torn lliure. Aquesta pla'a forma part de la primera fase de l'oferta d'ocupaci' pública de l'Ajuntament de Tortosa de l'any 2022, corresponent a la taxa addicional per a l'estabilitzaci' d'ocupaci' temporal prevista a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducci' de la temporalitat en l'ocupaci' pública, a l'empara del seu article 2, aprovada per la Junta de Govern Local en la sessi' de data 24-05-2022, publicada al Butllet' Oficial de la Prov'ncia de Tarragona de data 26-05-2022, inserci' CVE 2022-04524, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de data 27-05-2022, amb una rectificaci' d'errades materials acordada pel mateix òrgan col'legiat, en data 20-06-2022, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8698 de data 29-06-2022, i al Butllet' Oficial de la Prov'ncia de Tarragona de data 30-06-2022, inserci' CVE 2022-05600, i una segona rectificaci' d'errades materials acordada tamb' pel mateix òrgan col'legiat, en data 21-11-2022, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8801 de data 25-11-2022, i al Butllet' Oficial de la Prov'ncia de Tarragona de data 24-11-2022, inserci' CVE 2022-10301; i que, a efectes pressupostaris, figura vinculada amb la fila amb el número d'ordre 64 a l'annex de personal laboral fix del pressupost de l'Ajuntament de Tortosa per a l'any 2022. Al personal laboral que exerceix temporalment la pla'a objecte d'aquesta convocatòria, identificada en l'anterior paràgraf, se li extingirà el seu contracte definitivament en esser contractada la persona aspirant seleccionada en aquest proc's de selecci'. De conformitat amb la base ONZENA d'aquesta convocatòria, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a la normativa aplicable, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per tal de prestar serveis amb caràcter transitori, amb assignaci' pressupostària, per a l'exercici de funcions pròpies d'aquest personal, d'iguals caracter'stiques que les que s'n objecte d'aquesta convocatòria, es podrà contractar en règim laboral temporal, en els termes d'aquesta base, a les persones aspirants que hagin superat aquest proc's de selecci', que formaran una única borsa de reposici', partint com a primera opci' de la puntuaci' m's alta, a comptar des de la persona aspirant que ocupa la posici' ordinal següent a la seleccionada per a contractar-la personal laboral fix, i continuant en ordre decreixent.

Denominació
Oficial 2a

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Fix

Escala

Subescala

Classe

Grup
C2

Número de places convocades
1

Sistema selectiu
Concurs oposici' lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria.

Data inici presentació
28/12/2022

Data fi presentació
31/5/2023

Drets examen
20,95

Documentació

Resultats