ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Arquitecte/a Tècnic/a

Anunci
Bases que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d'UNA plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica mitjana, categoria Arquitecte/a tècnic/a, amb subgrup de classificació professional A2, a l'Ajuntament de Tortosa, mitjançant el sistema de concurs, amb torn lliure; a l'empara de la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública; inclosa a la primera fase de l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Tortosa de l'any 2022, corresponent a la taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal.

Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d’UNA plaça de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica mitjana, categoria Arquitecte/a tècnic/a, amb subgrup de classificació professional A2, a l’Ajuntament de Tortosa, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Aquesta plaça que és objecte d’estabilització es convoca, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.6 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs, amb torn lliure. Aquesta plaça forma part de la primera fase de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Tortosa de l’any 2022, corresponent a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal prevista a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, a l’empara de la seva disposició addicional sisena, aprovada per la Junta de Govern Local en la sessió de data 24-05-2022, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 26-05-2022, inserció CVE 2022-04524, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de data 27-05-2022, amb una rectificació d’errades materials acordada pel mateix òrgan col•legiat, en data 20-06-2022, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8698 de data 29-06-2022, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 30-06-2022, inserció CVE 2022-05600, i una segona rectificació d’errades materials acordada també pel mateix òrgan col•legiat, en data 21-11-2022, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8801 de data 25-11-2022, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 24-11-2022, inserció CVE 2022-10301; i que, a efectes pressupostaris, figura vinculada amb la fila amb el número d’ordre 69 a l’annex de personal funcionari del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2022. La persona funcionària, que exerceix interinament la plaça objecte d’aquesta convocatòria, identificada en l’anterior paràgraf, cessarà definitivament en prendre possessió com a funcionari/a en pràctiques la persona aspirant seleccionada en aquest procés de selecció.

Denominació
Arquitecte/a Tècnic/a

Règim jurídic
Funcionarial

Caràcter
de carrera

Escala
Administració Especial

Subescala
Tècnica

Classe
Tècnica mitjana

Grup
A2

Número de places convocades
1

Sistema selectiu
Concurs lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria.

Data inici presentació
27/12/2022

Data fi presentació
31/5/2023

Drets examen
31,45

Documentació

Resultats