ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Administratiu/va

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de TRES places de l’escala d’administració general, subescala administrativa, categoria Administratiu/va, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa.

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de TRES places de l’escala d’administració general, subescala administrativa, categoria Administratiu/va, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure. Aquestes tres places formen part de la segona fase de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Tortosa de l’any 2021, aprovada per la Junta de Govern Local en la sessió de data 27-12-2021. De conformitat amb la base ONZENA d’aquesta convocatòria, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a la normativa aplicable, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per tal de prestar serveis amb caràcter transitori, amb assignació pressupostària, per a l’exercici de funcions pròpies de personal funcionari de carrera, d’iguals característiques que les que són objecte d’aquesta convocatòria, es podrà nomenar personal funcionari interí, en els termes d’aquesta base, a les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació igual o superior a la mínima requerida i tinguin la qualificació d’apte fins a la prova immediatament anterior al període de pràctiques, és a dir fins la quarta prova, inclosa, que formaran una única borsa de reposició, partint com a primera opció de la puntuació més alta, a comptar des de la persona aspirant que ocupa la posició ordinal següent a la darrera seleccionada per a nomenar-la funcionària de carrera, i continuant en ordre decreixent.

Denominació
Administratiu/va

Règim jurídic
Funcionarial

Caràcter
de carrera

Escala
Administració General

Subescala
Administrativa

Classe

Grup
C1

Número de places convocades
3

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
1/7/2022

Data fi presentació
1/8/2022

Drets examen
26,20

Documentació

Resultats