ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Tècnic/a Mitjà/na d'Administració General

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d’UNA plaça de l’escala d’administració general, subescala de gestió, categoria Tècnic/a Mitjà/na d’Administració General, subgrup de classificació professional A2, a l’Ajuntament de Tortosa.

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d’UNA plaça de l’escala d’administració general, subescala de gestió, categoria Tècnic/a Mitjà/na d’Administració General, subgrup de classificació professional A2, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure. Aquesta plaça forma part de la segona fase de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Tortosa, corresponent a la taxa ordinària de reposició d’efectius de personal municipal no pertanyent al cos de la Policia local, de l’any 2020, aprovada per la Junta de Govern Local en la sessió de data 13-10-2020. De conformitat amb la base ONZENA d’aquesta convocatòria, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a la normativa aplicable, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per tal de prestar serveis amb caràcter transitori, amb assignació pressupostària, per a l’exercici de funcions pròpies de personal funcionari de carrera, d’iguals característiques que les que són objecte d’aquesta convocatòria, es podrà nomenar personal funcionari interí, en els termes d’aquesta base, a les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació igual o superior a la mínima requerida i tinguin la qualificació d’apte fins a la prova immediatament anterior al període de pràctiques, és a dir fins la quarta prova, inclosa, que formaran una única borsa de reposició, partint com a primera opció de la puntuació més alta, a comptar des de la persona aspirant que ocupa la posició ordinal següent a la darrera seleccionada per a nomenar-la funcionària de carrera, i continuant en ordre decreixent.

Denominació
Tècnic/a Mitjà/na d'Administració General

Règim jurídic
Funcionarial

Caràcter
de carrera

Escala
Administració General

Subescala
de Gestió

Classe

Grup
A2

Número de places convocades
1

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
2/6/2022

Data fi presentació
29/6/2022

Drets examen
31,45 EUR

Documentació

Resultats