ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Agent de la Policia local

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de TRES places, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria agent, de l'escala bàsica, subgrup C2

Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de TRES places, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria agent, de l'escala bàsica, subgrup de classificació professional C2, a l'Ajuntament de Tortosa. De conformitat amb la base ONZENA d'aquesta convocatòria, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a la normativa aplicable, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per tal de prestar serveis amb caràcter transitori, amb assignació pressupostària, per a l'exercici de funcions pròpies de personal funcionari de carrera, d'iguals característiques que les que són objecte d'aquesta convocatòria, es podrà nomenar personal funcionari interí, a les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació igual o superior a la mínima requerida i tinguin la qualificació d'apte fins a la prova immediatament anterior al curs selectiu, és a dir fins la setena prova, inclosa, que formaran una única borsa de reposició, partint com a primera opció de la puntuació més alta, i continuant en ordre decreixent. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure. Les TRES places inicials objecte d'aquesta convocatòria, corresponen a efectes pressupostaris a les files corresponent al números d'ordre 16, 21 i 31 de l'annex de personal funcionari policia del Pressupost de l'Ajuntament de Tortosa per a l'any 2019. Les persones funcionàries, que eventualment puguin estar ocupant interinament alguna de les places que són objecte d'aquesta convocatòria,(files 16,21 i 31) annex FUN POL P-2019, prorrogat, cessaran definitivament el dia immediatament anterior al de la data d'efectes de la presa de possessió del personal funcionari en pràctiques'aprovat per a realitzar el CURS SELECTIU.. D'acord amb la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les installacions que incideixen en el medi ambient, es modifica l'article 7 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, a on s'estableix que els policies locals gaudeixen a tots els efectes, en l'exercici de llurs funcions, de la condició d'agents de l'autoritat. Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la igualtat entre dones i homes, allò que disposa l'esmentada Llei quant a la presència equilibrada de dones i homes en els diferents collectius professionals municipals.

Denominació
Agent de la Policia local

Règim jurídic
Funcionarial

Caràcter
de carrera

Escala
Administració Especial

Subescala
Serveis Especials

Classe
Policia local

Grup
C2

Número de places convocades
3

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
9/9/2021

Data fi presentació
6/10/2021

Drets examen
36,70

Documentació

Resultats