ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Assessor/a jurídic/a

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d'UNA plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica mitjana, categoria Assessor/a jurídic/a, subgrup A2.

Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d'UNA plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica mitjana, categoria Assessor/a jurídic/a, subgrup de classificació professional A2, a l'Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure. La persona funcionària, que exerceix interinament la plaça objecte d'aquesta convocatòria amb número d'ordre 5 a l'annex de personal funcionari del Pressupost de l'Ajuntament de Tortosa per a l'any 2019, prorrogat, cessarà definitivament en prendre possessió com a funcionari/a en pràctiques la persona aspirant aprovada en aquest procés de selecció. Aquesta plaça formava part de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018. De conformitat amb la base ONZENA d'aquesta convocatòria, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a la normativa aplicable, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per tal de prestar serveis amb caràcter transitori, amb assignació pressupostària, per a l'exercici de funcions pròpies de personal funcionari de carrera, d'iguals característiques que les que són objecte d'aquesta convocatòria, es podrà nomenar personal funcionari interí, a les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació igual o superior a la mínima requerida i tinguin la qualificació d'apte fins a la prova immediatament anterior al període de pràctiques, és a dir fins la quarta prova, inclosa, que formaran una única borsa de reposició, partint com a primera opció de la puntuació més alta, i continuant en ordre decreixent.

Denominació
Assessor/a jurídic/a

Règim jurídic
Funcionarial

Caràcter
de carrera

Escala
Administració Especial

Subescala
Tècnica

Classe
Tècnica mitjana

Grup
A2

Número de places convocades
1

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Data inici presentació
1/6/2021

Data fi presentació
23/6/2021

Drets examen
31,45

Documentació

Resultats