ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Tècnic/a Superior d'Administració Especial. Economia

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d'UNA plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior, categoria Tècnic/a Superior d'Administració Especial. Economia

Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d'UNA plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior, categoria Tècnic/a Superior d'Administració Especial. Economia, subgrup de classificació professional A1, a l'Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure. Aquesta plaça forma part de la segona fase de l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Tortosa, corresponent a la taxa ordinària de reposició d'efectius de personal municipal no pertanyent al cos de la Policia local, de l'any 2020, aprovada per la Junta de Govern Local en la sessió de data 13-10-2020. De conformitat amb la base ONZENA d'aquesta convocatòria, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a la normativa aplicable, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per tal de prestar serveis amb caràcter transitori, amb assignació pressupostària, per a l'exercici de funcions pròpies de personal funcionari de carrera, d'iguals característiques que les que són objecte d'aquesta convocatòria, es podrà nomenar personal funcionari interí, a les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació igual o superior a la mínima requerida i tinguin la qualificació d'apte fins a la prova immediatament anterior al període de pràctiques, és a dir fins la quarta prova, inclosa, que formaran una única borsa de reposició, partint com a primera opció de la puntuació més alta, i continuant en ordre decreixent.

Denominació
Tècnic/a Superior d'Administració Especial. Economia

Règim jurídic
Funcionarial

Caràcter
de carrera

Escala
Administració Especial

Subescala
Tècnica

Classe
Tècnica superior

Grup
A1

Número de places convocades
1

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Data inici presentació
17/6/2021

Data fi presentació
15/7/2021

Drets examen
36,70 EUR

Documentació

Resultats