Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Diverses

Anunci
Bases que han de regir els processos de selecció per a la constitució i funcionament de cinc borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, per a integrar l'equip humà que ha de desenvolupar

Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria són els processos de selecció per a la constitució i funcionament de cinc borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, per a integrar l'equip humà que ha de desenvolupar la prestació del manteniment i conservació d'edificis, equipaments, installacions i via pública municipals, a l'Ajuntament de Tortosa, en les següents categories professionals: Oficial 1a. Subgrup de classificació professional C2. Oficial 2a. Subgrup de classificació professional C2. Operari/a. Subgrup de classificació professional AP. Oficial electricista Subgrup de classificació professional C2. Oficial sepulturer Subgrup de classificació professional C2. Ela processos de selecció es realitzaran pel sistema de concurs oposició.

Denominació
Diverses

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Temporal

Escala

Subescala

Classe

Grup
AP i C2

Número de places convocades
0

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Data inici presentació
5/11/2020

Data fi presentació
24/11/2020

Drets examen

Documentació

Resultats