Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Auxiliar informador/a turisme

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categor

Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categoria professional d'auxiliar informador/a de turisme, amb subgrup de classificació professional C2

Denominació
Auxiliar informador/a turisme

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Temporal

Escala

Subescala

Classe

Grup
C2

Número de places convocades
0

Sistema selectiu
Concurs oposició

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
14/1/2020

Data fi presentació
27/1/2020

Drets examen
15,75

Documentació

Resultats