Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Tècnic/a

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categor

Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categoria professional de Tècnic/a del CFO, amb subgrup de classificació professional A1.

Denominació
Tècnic/a

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Temporal

Escala

Subescala

Classe

Grup
A1

Número de places convocades
0

Sistema selectiu
Concurs oposició

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
15/11/2019

Data fi presentació
27/12/2019

Drets examen

Documentació

Resultats