ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Acció Social

Suport a l'autonomia personal

Servei de transport adaptat

El servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes i persones grans amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada necessaris per afavorir la seva integració a l’entorn i que permetin millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries i de les seves famílies.

Hi ha dos modalitats de servei:
  • Transport a Taller ocupacional.
  • b.Transport a centre de dia.
En tots dos casos l'Ajuntament s'encarregarà de portar les persones amb el mitjà més adequat.

Requisits: Per totes dues modalitats:
  • Disposar de resolució de grau i nivell de dependència.
  • Sol·licitud de plaça de transport adaptat.
  • Còpia NIF.
  • Resolució autorització d'ingrés a establiment especialitzat.
  • Certificat del Padró.
  • Dades econòmiques.
  • Full transferència bancària.
Per al taller ocupacional: certificat acreditatiu de la situació de discapacitat.

Quan es tracti de persones incapacitades es demanarà la sentència judicial on s'especifiqui la declaració d’incapaç.

El servei té un preu públic, cada persona sol·licitant pagarà la part corresponent a la valoració dels seus ingressos econòmics segons els barems establerts.