ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Acció Social

Suport a l'autonomia personal

Sad (servei d'atenció domiciliària)

Què és?

El SAD és una prestació de caràcter social que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat d’accions i serveis dirigits a proporcionar atenció personal, ajut a la llar i suport social a les persones i a les famílies amb manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials. El SAD es realitza, principalment, al domicili de les persones beneficiàries, amb la finalitat de prevenir, evitar o retardar situacions de deteriorament progressiu i d’internament. El servei vol garantir el manteniment de les persones en el seu entorn i millorar la seva qualitat de vida, actuant des d’una vessant preventiva, assistencial o educativa.

Qui pot accedir-hi?

Poden ser beneficiàries de la prestació del SAD, les persones empadronades a Tortosa que es trobin en una de les següents circumstàncies:
 • Famílies o nuclis de convivència amb menors amb situació de risc psicosocial que necessiten d’un suport temporal.
 • Famílies o nuclis de convivència amb menors a càrrec que necessiten d’una atenció educativa que fomenti la continuïtat de la relació familiar.
 • Persones grans que visquin soles o amb família però amb necessitat d’un suport per atendre-les adequadament.
 • Persones sense suport suficient, incapacitades temporalment per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària en el seu domicili.
 • Persones amb dificultats per realitzar activitats de la vida diària que, amb la prestació del SAD, puguin mantenir o millorar la seva autonomia i la seva integració social.
 • Persones (valorades per la Llei de Dependència) amb dependència i amb un PIA a les quals el SAD complementa la prestació o el servei principal.
 • Persones amb situacions anàlogues valorades per l’equip bàsic de serveis socials.
Quines tasques podem fer?
 • L'ajuda en l'organització de la llar.
 • L'adquisició d'hàbits.
 • El suport i estimulació d'activitats físiques
 • L'acompanyament fora de la llar.
 • La promoció de les activitats per mantenir els cercles relacionals.
 • Ajuda en la higiene i la cura personal.
 • Cura de la salut i control de la medicació.
 • Ajuda i control en l'alimentació
Horaris d'atenció al domicili

Per norma general, la prestació del SAD es realitzarà en dies laborables, entre els dilluns i els divendres, des de les 8.30 fins les 19.00 hores. Els horaris s'ajustaran, en la mesura que sigui possible, a les necessitats de les persones ateses , determinant-ho els serveis socials municipals d'acord amb les necessitats a atendre i prioritzant les tasques d'atenció personal dels beneficiaris.

Amb caràcter excepcional, podrà establir-se la prestació del servei en dies no laborables i festius.