ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Acció Social

Suport a l'autonomia personal

Tramitació dependència

La dependènciaés l’estat de necessitat d’ajuda d’una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. S’estableixen 3 graus de dependència en relació amb la necessitat d’ajuda que té la persona:
  • Grau I: Dependència moderada
  • Grau II: Dependència severa
  • Grau III: Gran Dependència
Per a poder obtenir el grau de dependència s'ha d'omplir una sol·licitud, que un cop tramitada, el personal acreditat valorarà al domicili o al centre on resideix la persona, amb el barem de dependència que correspongui. Una vegada valorat enviaran la resolució al seu domicili.

PIA (programa individual d'atenció).

Un cop es rep la resolució del grau i nivell de dependència, el treballador o la treballadora social de l'Ajuntament de Tortosa:
  • Es posarà en contacte amb la persona sol·licitant o amb la persona cuidadora per a la primera entrevista.
  • Emetrà un informe social.
  • Elaboració del PIA ( programa individual d’atenció), assessorament sobre serveis i prestacions.
  • Tramesa i resolució del PIA.
  • Seguiment i supervisió dels expedients.