ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Nota de prensa

Publicada el 19/10/2023
El ple de l'Ajuntament de Tortosa aprova la modificació d'ordenances fiscals per l'exercici 2024
Es modificarà l'IBI, l'IAE, l'impost de vehicles i la taxa d'escombraries, es mantindran totes les bonificacions i se'n crearan de noves
El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat avui la proposta de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024 elaborada per l'equip de govern, amb el vot favorable de la CUP, mentre que el grup de Junts ha votat en contra. Les ordenances que es modificaran seran l'impost de béns immobles (IBI), l'IAE, l'impost sobre vehicles i la taxa d'escombraries, mentre que es mantindran totes les bonificacions i se'n crearan de noves.

En el cas de l'IBI es mantenen totes les bonificacions i se'n creen de noves:

- 50% en la quota íntegra de l'impost, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que gaudeixen, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya, d'un règim de protecció oficial.
- 95% de la quota íntegra, els béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes que estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
- 50% de la quota integra per a immobles objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització construcció i promoció immobiliària.
- 90% famílies nombroses en ingressos de 3 cops IRSC 25.605,45 euros
-75% famílies nombroses en 4 cops IRSC 34.420,50 euros.
-30% famílies nombroses 5 cops IRSC 43.025,75 euros
-40% bonificació per instal·lacions fotovoltaiques durant quatre anys no només les unifamiliars, sinó que s'incorporen els edificis plurifamiliars i s'afegeix un 5% de bonificació en la instal·lació als elements comuns.
-S'incorpora un recàrrec del 50% als pisos buits de grans tenidors.

Pel que fa a l'IBI urbà s'augmentarà un 17,95% (amb un tipus impositiu de l'1,163), mentre que l'IBI rústic s'apujarà un 11%.

Un altre dels impostos que es modificarà és l'IAE, que només repercuteix sobre persones jurídiques que facturen més d'1 milió d'euros, un impost que no s'actualitza des del 2013, mentre que l'IPC ha pujat un 21%. En aquest cas l'IAE s'incrementarà un 19%.

Quant a l'impost sobre de vehicles de tracció mecànica, s'elimina la bonificació als vehicles de gran cilindrada elèctrics i híbrids, de més de 200 cv, mentre que es manté a tota la resta. També es mantenen les bonificacions, a excepció de la dels vehicles de gran cilindrada.

Finalment, pel que fa a la taxa d'escombraries es mantenen les exempcions existents:
-Exempció pel seu habitatge habitual a subjectes passius que a títol de propietari o usufructuari, hi estiguin empadronats, i disposin d'uns ingressos anuals inferiors a 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i de 2 vegades l'IRSC en cas de convivència amb altra o altres persones. 12.907,72 euros si viuen sols i 17.210,30 euros si són més membres a la unitat familiar.
- Subjectes passius que ocupin l'habitatge a títol d'arrendatari, precarista, o qualsevol altre títol que legalment habiliti per a la possessió, que hi estiguin empadronats, i que disposin d'uns ingressos anuals inferiors a 1,5 vegades l'IRSC i de 2 vegades l'IRSC en cas de convivència amb altra o altres persones.


En aquest cas, la taxa d'escombraries s'incrementarà un 28% per tal de complir la llei 7/2022 de residus de sòl contaminat per a una economia circular, que ha entrat en vigència enguany i que determina que els ajuntaments han de repercutir el cost del servei de recollida i gestió dels residus sobre aquesta taxa. L'increment previst representa que un rebut mitjà de 118 euros anuals passarà a tenir un cost de 33 euros més a l'any.

Pel que fa a l'IBI, un rebut mitjà de 300 euros a l'any, tindrà un increment de 54 euros anuals.

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha explicat que aquesta modificació de les ordenances fiscals respon a l'escenari econòmic actual amb les seqüeles de l'època Covid, la guerra d'Ucraïna i les seues conseqüències que es caracteritzen per una elevada inflació, un increment continu i sostingut del tipus d'interès promogut pel Banc Central Europeu i l'increment desmesurat del cost de l'energia. "Per fer front a aquesta situació aplicarem una contenció i racionalització de la despesa, la modificació de les ordenances i una millora de la gestió de les mateixes", ha dit Jordan, que també ha avançat que en el cas que l'escenari econòmic millore en els pròxims exercicis es rebaixaran les ordenances i taxes municipals.