ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Ajuntament de Tortosa

Número d'Expedient:
2023-RRH-C0502-000009

Descripció Curta:
Procés selecció DOS agents Policia local, règim funcionarial de carrera, subgrup C1

Objecte:
L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de DUES places, en els termes establerts a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, i al Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre; de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria Agent, de l’escala bàsica, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa

Denominació:
Agent de la Policia local

Règim jurídic:
Funcionarial

Caràcter:
Carrera

Escala:
Administració Especial

Subescala:
Serveis especials

Classe:
Policia local

Grup:
C1

Número de places convocades:
2

Sistema selectiu:
Concurs oposició lliure

Requisits:
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Data inici presentació de sol·licituds:
12/09/2023

Data fi presentació de sol·licituds:
25/10/2023

Drets examen:
36,70 EUR

Estat:
En proces de seleccio