ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Ajuntament de Tortosa

Número d'Expedient:
2023-RRH-C0502-000008

Descripció Curta:
Procés de selecció per a la cobertura transitòria, en règim funcionarial interí, d’UNA plaça de Secretari/a, amb subgrup de classificació professional A1, amb constitució de borsa de reposició.

Objecte:
L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura transitòria, en règim funcionarial interí, d’UNA plaça de Secretari/a, amb subgrup de classificació professional A1, amb l’objecte de proposar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya el nomenament de la persona seleccionada, per proveir, amb caràcter no definitiu, el lloc de treball amb la mateixa denominació, reservat a personal funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala de Secretaria, classe primera, categoria superior, a l’Ajuntament de Tortosa, amb constitució de borsa de reposició.

Denominació:
Secretari/a

Règim jurídic:
Funcionarial

Caràcter:
Interí

Escala:
Habilitats nacionals

Subescala:
-

Classe:
-

Grup:
A1

Número de places convocades:
1

Sistema selectiu:
Concurs oposició lliure

Requisits:
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Data inici presentació de sol·licituds:
12/09/2023

Data fi presentació de sol·licituds:
25/09/2023

Drets examen:
31,45 EUR

Estat:
Aprovacio bases