ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Evolució principals indicadors: Resultat pressupostari ajustat


El resultat pressupostari de l'exercici és la diferència entre els ingressos pressupostaris nets liquidats durant l'exercici i les obligacions pressupostàries netes reconegudes durant el mateix període i, si s'escau, s'ha d'ajustar en funció de les obligacions finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals i de les desviacions de finançament de l'exercici derivades de despeses amb finançament afectat.