ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Evolució principals indicadors: Ràtio del deute viu


S'obté del quocient entre el deute viu previst a 31 de desembre de l'exercici en curs i els ingressos corrents liquidats en el mateix exercici, sense incloure en els ingressos corrents les operacions corrents afectades a operacions de capital. El deute viu inclou el capital viu de les operacions de crèdit vigents, tant a curt com a llarg termini, incloent les operacions de crèdit avalades. S'exclou, per tant, el deute comercial.