ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Evolució principals indicadors: Regla de la Despesa


El govern central per mitjà de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera va establir l'anomenada regla de la despesa. L'objectiu d'aquesta regla és limitar la despesa que poden efectuar les administracions públiques determinant que aquesta no pot augmentar per damunt de la taxa de creixement de referència del producte interior brut a mig termini que per a cada exercici fixa el Ministeri d'Economia i Competitivitat.