ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Evolució principals indicadors: Estabilitat pressupostària


S'entén per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la situació d'equilibri o superàvit estructural, de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la normativa europea.