ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Bolsa de Trabajo

Conserge d'ensenyament

Anuncio
Bases que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix, de QUATRE places de la categoria professional de Conserge d’ensenyament, amb subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa, mitjançant el sistema de concurs, amb torn lliure; a l’empara de la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública; inclosa a la primera fase de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Tortosa de l’any 2022, corresponent a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal

Objeto
L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix, de QUATRE places de la categoria professional de Conserge d’ensenyament, amb subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Aquestes places que són objecte d’estabilització es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.7 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs, amb torn lliure. Aquestes QUATRE places formen part de la primera fase de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Tortosa de l’any 2022, corresponent a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal prevista a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, a l’empara de la seva disposició addicional sisena, aprovada per la Junta de Govern Local en la sessió de data 24-05-2022, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 26-05-2022, inserció CVE 2022-04524, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de data 27-05-2022, amb una rectificació d’errades materials acordada pel mateix òrgan col•legiat, en data 20-06-2022, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8698 de data 29-06-2022, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 30-06-2022, inserció CVE 2022-05600, i una segona rectificació d’errades materials acordada també pel mateix òrgan col•legiat, en data 21-11-2022, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8801 de data 25-11-2022, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 24-11-2022, inserció CVE 2022-10301; i que, a efectes pressupostaris, figuren vinculades amb les files amb els números d’ordre 30, 31, 32 i 44 a l’annex de personal laboral del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2022. Al personal laboral que exerceix temporalment la plaça objecte d’aquesta convocatòria, identificada en l’anterior paràgraf, se li extingirà el seu contracte definitivament en esser contractada la persona aspirant seleccionada en aquest procés de selecció.

Denominación
Conserge d'ensenyament

Régimen jurídico
Laboral

Carácter
Fix

Escala

Subescala

Clase

Grupo
C2

Número de plazas convocadas
4

Sistema selectivo
Concurs lliure

Requisitos
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentación de solicitudes
Segons convocatòria.

Fecha de inicio de presentación
28/12/2022

Fecha de fin de presentación
31/5/2023

Derechos de examen
20,95

Documentación

Resultados