ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Tècnic/a Mitjà/na de Polítiques Migratòries

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la cobertura, en règim laboral fix, d’UNA plaça de la categoria professional de Tècnic/a Mitjà/na de Polítiques Migratòries, amb subgrup de classificació professional A2, a l’Ajuntament de Tortosa.

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix, d’UNA plaça de la categoria professional de Tècnic/a Mitjà/na de Polítiques Migratòries, amb subgrup de classificació professional A2, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure. Aquesta plaça forma part de la tercera fase de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Tortosa, corresponent a la taxa ordinària de reposició d’efectius de personal municipal no pertanyent al cos de la Policia local, de l’any 2022, aprovada per la Junta de Govern Local en la sessió de data 25-10-2022, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 28-10-2022, inserció CVE 2022-09430, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8782 de data 28-10-2022, i que, a efectes pressupostaris, figura vinculada amb la plaça d’aquesta categoria inclosa a la plantilla de personal laboral fix del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa, que es va crear en ocasió de la 1a modificació de plantilla de l’any 2022. De conformitat amb la base ONZENA d’aquesta convocatòria, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a la normativa aplicable, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per tal de prestar serveis amb caràcter transitori, amb assignació pressupostària, per a l’exercici de funcions pròpies d’aquest personal, d’iguals característiques que les que són objecte d’aquesta convocatòria, es podrà contractar en règim laboral temporal, en els termes d’aquesta base, a les persones aspirants que hagin superat aquest procés de selecció, que formaran una única borsa de reposició, partint com a primera opció de la puntuació més alta, a comptar des de la persona aspirant que ocupa la posició ordinal següent a la seleccionada per a contractar-la com a personal laboral fix, i continuant en ordre decreixent.

Denominació
Tècnic/a Mitjà/na de Polítiques Migratòries

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Fix

Escala

Subescala

Classe

Grup
A2

Número de places convocades
1

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
18/5/2023

Data fi presentació
21/06/2023

Drets examen
31,45

Documentació

Resultats