ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Caporal de la Policia local

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció de promoció interna per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de 5 places de l'escala d'adm. especial, subescala de serveis especials, policia local, categoria caporal, C2, a l'Ajuntament de Tortosa

Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció de promoció interna per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de 5 places de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria caporal, de l'escala bàsica, subgrup de classificació professional C2, a l'Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició. D'acord amb la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les installacions que incideixen en ell medi ambient, es modifica l'article 7 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, a on s'estableix que els policies locals gaudeixen a tots els efectes, en l'exercici de llurs funcions, de la condició d'agents de l'autoritat. Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la igualtat entre dones i homes, allò que disposa l'esmentada Llei quant a la presència equilibrada de dones i homes en els diferents collectius professionals municipals. El nombre de places reservat per a dones s'estableix en el 25% de les places convocades.

Denominació
Caporal de la Policia local

Règim jurídic
Funcionarial

Caràcter
de carrera

Escala
Administració Especial

Subescala
Serveis Especials

Classe
Policia local

Grup
C2

Número de places convocades
5

Sistema selectiu
Concurs oposició promoció interna

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
7/8/2021

Data fi presentació
1/9/2021

Drets examen
36,70

Documentació

Resultats