ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Tècnic/a de Recursos Humans

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball, per a la cobertura de necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, en la categoria de Tècnic/a de Recursos Humans, subgrup A2.

Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica mitjana, en la categoria de Tècnic/a de Recursos Humans, subgrup de classificació professional A2, a l'Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure.

Denominació
Tècnic/a de Recursos Humans

Règim jurídic
Funcionarial

Caràcter
Interí

Escala
Administració Especial

Subescala
Tècnica

Classe
Tècnica Mitjana

Grup
A2

Número de places convocades
0

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
3/7/2021

Data fi presentació
29/7/2021

Drets examen
26,20

Documentació

Resultats